Logo-stor
Generalforsamlingen 2024:
Indkaldelsen kan ses HER:
Regnskab og status 2023 kan ses HER:
Budget 2024 kan ses HER:
Beretningen kan ses HER:
Referatet kan ses som pdf-fil HER - se også nedenfor:

Hermed følger referatet fra generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2024.
Vi var kun forsamlede 8 medlemmer i alt - heraf de 4 fra den siddende bestyrelse. Man kan vælge at se det som udtryk for tilfredshed med bestyrelsens arbejde i det forgangne år og tillid til at det fortsætter - man kan også vælge at se det som udtryk for manglende interesse for foreningens arbejde. Vi håber naturligvis det første og som udtryk for en almindelig prioritering af de mange andre interesser, vi alle har og skal varetage i det daglige.

Som bilag til referatet medsender vi oplægget til drøftelsen omkring flisbunkerne i Hundested Havn og nogle tanker om udviklingen af Hundested by og havn.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune

 

Referat af generalforsamling

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19:00 i Halsnæs Medborgerhus, Nørregade 61, 3390 Hundested

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning v/formand Ole Poulsen.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023 og status v/kasserer Leif N. Jeppesen.

5. Fremlæggelse af budget for 2024, herunder fastsættelse af kontingent v/Leif N. Jeppesen.

7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

8. Valg af

Jørgen Lassen, Tonny Wendt Jensen og Leif Normann Jeppesen er ikke på valg

9. Valg af revisor: Jørn Møller

     Valg af revisorsuppleant: Poul Eriksen

10. Eventuelt.

 

Ad 1: Henning Hansen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2: Leif Normann Jeppesen blev valgt.

Ad 3: Formanden gennemgik kort den skriftlige beretning, men nævnte supplerende en mail fra Anja Rosengreen om nordmoleprojektet i Hundested – ”Horisonten” – hvori hun oplyste, at der netop er ansat en projektchef, Jacob Frische, og at ”hun er meget positiv (men ikke naiv ;-))”.

På spørgsmål om bevaringsværdige huse svarede formanden, at vi ønskede, at SAVE 4–bygningerne også blev omfattet – som i størstedelen af de øvrige kommuner – og at vores argument blandt andet var, at ejerne af husene som regel ikke var modstandere af kategoriseringen, hvilket politikere havde brugt som argumentation, da beslutningen om at standse ved SAVE 3-bygninger blev truffet. Også spørgsmål om fredede bygninger mv. og bevaringsværdige lokalplaner i bl.a. Lynæs blev drøftet.

Ad 4: Regnskab og status blev fremlagt og godkendt.

Ad 5: Budget 2024 med uændret kontingent blev fremlagt og godkendt. Danske Bank har hævet gebyrer for foreningens konto væsentligt – men foreløbige erfaringer viser at det er tvivlsomt, om det kan blive meget billigere!

Ad 7: (pkt. 6 var indsat ved en beklagelig fejl) Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 8: Ole Poulsen, Bengt Sørensen, Henning J. Nielsen, der tidligere var indtrådt i bestyrelsen som suppleant, og Kuno Pedersen blev valgt – Kuno for 1 år.

Der var ingen kandidater til suppleantvalg, så det blev besluttet at fortsætte uden – med en opfordring til alle om at overveje hvordan foreningen kunne forøge interessen for at være med i foreningens aktive virke.

Ad 9: Jørn Møller og Poul Eriksen blev genvalgt

Ad 10: Henning Hansen orienterede om sit arbejde med at sikre lovligheden i det store oplæg af flisbunker i Hundested Havn og flishugningen, der gav mange gener i form af støv og støj – herunder måske også helbredstruende. Også spørgsmålet om brugen af flis til opvarmning var klimaneutral, når henses til de omfattende transporter af træstammer, flis og maskiner til bearbejdningen deraf. Orienteringen om hans indsats er vedlagt som bilag. Den nye bestyrelse opfordres til at arbejde videre med problemet i overensstemmelse med foreningens formålsbestemmelse.

Leif Jeppesen redegjorde for sin aktindsigt i kommunens korrespondance med Hundested Havn om udviklingen af havnens grunde til hotel-, kontor og lejlighedsbyggeri, der i stort omfang ville betyde 2- og 3-etagebyggeri med en forhøjelse af niveauet ud mod strandvejen på 1½ meter, så der blev mulighed for en nedsænket parkeringskælder under en stor del af bygningerne.

Byrådet godkendte i december 2023, at administrationen kunne arbejde videre med en lokalplan mv., der ville gøre det muligt at opføre et strandhotel på det grundareal, hvor havnen i øjeblikket tjener penge på parkering, og derved vil blive placeret umiddelbart foran det fredede badeområde ”Trekanten”. Strandhotellet er planlagt i op til 3 etager og med op til 10.000 m2 etageareal – svarende til 150 – 200 hotelværelser, men opdelt i mindre bygningsenheder.

Havnens planer for udbygningen kan derudover sammenfattes således:

1: Midtermolen (”kulturkajen”): Mulighed for højere og større bygninger.

2: Havnehytterne og parkeringspladserne nedlægges, der anlægges en ny plads og legeplads. Derved bliver der plads til at opføre 2.000 m2 bygninger på 3 etager, med butikker i stueetagen og kontor- og ferielejligheder på 1. og 2. sal.

3: Afkortning af jernbanen og flytning af amtsvejen mod syd.

4: Opfyld i en del af havnen og etablering af helt nyt færgeleje med plads til 2 nye færger, nye opmarchbåse og parkeringspladser samt ny servicebygning i 2 etager.

Tegninger og kort vedlægges som bilag til referatet.

Henning Nielsen foreslog i sammenhæng med erfaringerne fra udviklingen af Konvalvej fra naturområde til boligområde og forskellen mellem de oprindelige arkitekttegninger og det nu opførte byggeri, at bestyrelsen overvejede et mere aktivt samarbejde med andre aktører og foreninger (herunder kommunen og Danmarks Naturfredningsforening) om den overordnede planlægning af kommunens udvikling, så man kunne drøfte dilemmaerne i forbindelse med ønsket om flere boliger til tilflyttere uden at inddrage yderligere landskabelige værdier og uden nyopførelse af alt for høje og kompakte byggerier.

Hundested den 23.  marts 2024

 

Referent:                                                                                                                                                          Dirigent

Leif Normann Jeppesen                                                                                                Henning Hansen


Bilag 1:

Aktiviteter i forbindelse med flishugning på Hundested Havn

7. august 2023 Spurgt beredskabet om godkendelsen til opbevaring af flis fra 2019, stadig er gældende, for det ser ikke ud til de bliver overholdt.

23. august Anmoder om agtindsigt i tilladelserne til oplagring af flis, og aktindsigt i rapporterne fra de sidste tilsyn.

13. september Rykker for svar på aktindsigt, og får svar om at der ikke er givet nogen nye tilladelser siden 2019. Sidste tilsyn var 7/3 -2023, og på det tidspunkt var der kun lidt flis og alt OK.

18. september Beredskabet bliver gjort opmærksom på at tilladelserne til oplagring af flis bliver overtrådt på mange punkter. Fx er det store område hvor der før lå sten og grus er ulovligt fyldt op med flis. Der anmodes om fornyet tilsyn fra Beredskabet.

29. september Beredskabet udfører nyt tilsyn, og konstaterer at Baltic Shippings oplag er ulovligt, og de får besked på at redegøre for forholdene.

18. oktober Anmoder beredskabet om aktindsigt i de nyeste tilsynsrapporter, og får en sang fra de varme lande. Der kræves yderligere sagsbehandling!

31. oktober Beredskabet retter i dag henvendelse til Baltic Shipping om at de skal igangsætte en lovliggørelse af oplaget

20. november. Der er ikke sket nogen synlige ændringer på det ulovlige oplag. For at forsøge at sætte lidt skub i sagen, rettes der henvendelse til FAA om forholdene på havnen.

29. december Artikel i FAA om ulovligt flis-oplag på havnen.

10. januar 2024 Der rettes igen henvendelse til Beredskabet da der stadig ikke sker noget nyt på havnen. Beredskabet svarer at de er i kontakt med de to firmaer!

17. januar Borgmesteren meddeler By og Land at kommunen fører ”intensiveret tilsyn med flisoplaget” på havnen. Havnen skal udarbejde ny VVM-ansøgning der bla. Skal omhandle flishugning.

29. januar Der søges aktindsigt i de målinger der er foretaget i forbindelse med de intensiverede tilsyn kommunen har udført.

8. februar Kommunen skriver at de ikke har foretaget målinger! Men ved besøg på stedet har man konstateret at generne fra flishugningen er så små at de ikke overskrider lovgivningen, for man kan ikke se støv, man kan ikke høre flishuggeren i boligområdet og der er kun en svag lugt.

13. februar Der anmodes om aktindsigt i kommunens tilsynsrapporter fra havnen

20. februar De modtagne tilsynsrapporter viser at der i 2023 og 24 har været udført 21 tilsyn. I 18 af tilfældene har flishuggeren ikke været aktiv!!

27. februar Svarer kommunen at støv og skimmelsvampe-sporer ikke kan ses med det blotte øje, og for at kunne vurdere støj skal maskinerne køre. Giver forslag til et institut (FORCE) der kan udføre konkrete målinger på støv og støj og lugt.

28. februar Kommunen svarer at de vil give de to firmaer påbud om:” at undersøge støvdannelsen og –spredningen samt støjforholdene ved flisning af træstammer nærmere.”


Bilag 2: