Logo-stor

Kopi af mail med opfordring til at betale kontingent for 2021:

Kære medlem.                                                     31. oktober 2021

 

Så er tiden kommet:         Kontingentindbetaling for 2021:

I fortsættelse af vores ”forårshilsen” den 28. marts 2021 beder vi dig nu om at betale kontingentet

fastsat ved generalforsamlingen. OBS: Beløbet bedes overført ved bankoverførsel eller MobilPay –

vi vedlægger ikke mere giroindbetalingskort!

 

Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385 eller

MobilePay til kassererens tlf.: 2574 4417.

 

Kontingenter 2021:

Almindeligt medlemskab:                                                                250 kr.

Medlemskab – samboende – begge har stemmeret:                         250 kr.

Firmamedlemskab – giver ret til annoncering mv.                            500 kr.

 

Beløbet bedes indbetalt/overført senest mandag den 15. november 2021

Men gør det nu hellere med det samme – mens du husker det!!!

 

Hvad får jeg for kontingentet?

Kontingentet sikrer dig fortsat medlemskab af foreningen By og Land Halsnæs med følgende fordele:

  1. Medlemskab af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur med ret til at deltage

i landsforeningens fællesarrangementer – ofte til reduceret pris! (se www.byogland.dk)

  1. Landsforeningens blad: ”By & Land”, 4 numre årligt.
  2. Stemmeret på generalforsamlinger.
  3. Adgang til at stille forslag til bestyrelsen og deltage i bestyrelsesmøder.

Dit medlemskab er med til at styrke foreningens formål, og vi opfordrer til, at så mange medlemmer som muligt

deltager aktivt i den faktiske udmøntning deraf – ved at møde frem til foreningens arrangementer, ved at skrive eller maile

forslag, kritik osv.: byogland.halsnaes@gmail.com

 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen foreløbig konstitueret sig således:

Ole Poulsen formand, Leif Normann Jeppesen, kasserer og sekretær, Ole Mørkegaard, Ilse Jeppesen, Bengt Sørensen, Jørgen Lassen, Søren Torrense Hansen og suppleant: Katrine Westby.

Søren Torrense Hansen har efterfølgende bedt sig fritaget for hvervet, og i stedet indtræder således suppleanten Katrine Westby.

 

Følg også foreningen på www.byogland-halsnaes.dk.

 

Referatet og beretningen vedlægges som bilag til denne mail.

Endvidere vedlægges Anja Rosengreens oplæg og resultatet af gruppearbejdet på generalforsamlingen samt hovedpunkter fra plaketteoverrækkelsen.

 

Venlig hilsen fra By og Land Halsnæs

Referat af generalforsamling 2021    Beretning på generalforsamling 2021    Gruppearbejde - oplæg af Anja Rosengreen    Plaketteoverrækkelsen


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Plaketteoverrækkelse lørdag den 16. oktober 2021 kl. 11 ved ejendommen Søndergade 18, Lynæs - også kendt som Brammers Hjørne.

Alle er velkomne.

Plaketteoverrækkelse


Se også  referat fra foreningens generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling og debat torsdag den 7. oktober  2021 kl. 18:30 i Medborgerhuset, Hundested:


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 18:30 i                                                                                     

Medborgerhuset, Nørregade 61, Hundested.

 

Efter generalforsamlingen har viceborgmester og formand for udvalget for miljø og teknik Anja Rosengreen takket ja til vores invitation 

til at komme med et oplæg omkring intentionerne i forslaget til den ny kommuneplan for Halsnæs. Se nærmere nedenfor.

Annonce - Halsnæs Avis uge 39-2021

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af dagsorden – herunder behandling af 2 års ordinære generalforsamlinger under et som følge af corona-pandemien.

4. Bestyrelsens beretning v/formand Ole Poulsen.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab og status for 2019 og 2020 v/kasserer Leif N. Jeppesen.

6. Fremlæggelse af budget for 2021 og 2022, herunder fastsættelse af kontingent v/Leif N. Jeppesen.

7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

8. Valg af:

 


Bestyrelsesmedlemmer:


Alle medlemmer er på valg, da generalforsamlingen for 2020 blev aflyst.

 

·         Bengt Sørensen (villig til genvalg)

·         Ilse Jeppesen (villig til genvalg)

·         Leif Jeppesen (villig til genvalg)

·         Ole Poulsen (villig til genvalg)

·         Hans Christian Holten (ønsker ikke genvalg)

·         Jørgen Lassen (villig til genvalg)

·         Ole Mørkegård (villig til genvalg)

 


Suppleanter:

·         Katrine Westby (villig til genvalg)

·         Kirsten Sommer

 

9. Valg af revisor: Jørn Møller (villig til genvalg)

Valg af revisorsuppleant: Kirsten Møller (villig til genvalg)

10. Eventuelt.

 

I forbindelse med generalforsamlingen byder foreningen på øl, vin og vand og snacks.

Foreningen lægger op til en uformel snak med medlemmerne om foreningens aktiviteter i fremtiden, på baggrund af oplæg fra Anja Rosengreen, herunder:

                Ny kommuneplan fra 2021

                Arkitekturpolitik i kommunen

                    Byggeri på Nordmolen i Hundested - Arctic Center

                    Udviklingen i kommunens havne i Hundested, Frederiksværk og Lynæs

Uddrag fra Byrådets dagsorden 16/9 2021om Arctic center på Nordmolen, Hundested

Halsnæs Kommune købte i december 2020 Nordmolen i Hundested af Hundested Havn for at realisere en arktisk attraktion på stedet. Denne sag beskriver det forarbejde, der sættes i gang for at få vurderet potentialet og få udarbejdet et materiale, der kan bruges som udgangspunkt for det videre arbejde, herunder fundraising.

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender

                    De fire overordnede analysespor.

                    Forslag til organisering af projektet.

                    At der oprettes en særskilt pulje i 2021-2025 finansieret af den allerede afsatte budgetramme til realisering af projekter i Hundested, der udspringer af Råt og Autentisk Hundested - Udviklingsplan og ARCTIC opstart og udvikling af Hundested jf. tabel i økonomiafsnittet.

Uddrag fra referat af udvalget for miljø og teknik den 25/8 2021: Forslag til kommuneplan 2021:

Forslag til kommuneplan 2021 fremlægges til vedtagelse. Sagsteknisk er ændringsforslagene behandlet i syv separate dagsordenspunkter, hvortil der henvises.

Direktionen indstiller, at Byrådet beslutter, at

                    tage vedtagelsesprocessen til efterretning

                    træffe beslutningerne under de enkelte temasager, og

                    der ikke udarbejdes en miljøvurdering af Kommuneplan 2021.

Se nærmere på kommunens hjemmeside:

Arctic Center:

https://halsnaes.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=d522dfd6-7aae-4935-89e1-95c50ee8e89d

Kommuneplan 2021:

https://halsnaes.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=4ac9816f-a3a8-4bcd-9eef-da7213ed6883&searchText=kommuneplan%202021

Se budget for 2021 HER

Se regnskab og status for 2020 HER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyt fra foreningen den 4. marts 2021:


Kære medlemmer.

Hermed en lille forårshilsen fra By og Land Halsnæs med følgende punkter:

  1. Kontingentbetaling
  2. Generalforsamling
  3. Ny formand

Vi håber i alle er ved godt mod og helbred, og hører gerne en tilbagemelding, hvis i har kommentarer og spørgsmål til følgende:

 

Kontingentbetaling:

Da vi aflyste generalforsamlingen 2020 pga. corona, blev der ikke opkrævet kontingent for 2020. Bestyrelsen vurderede, at bankbeholdningen kunne dække de faste udgifter for det kommende år, og at aktivitetsniveauet formentlig ville være begrænset – og det viste sig jo desværre rigtigt.

Halvdelen af jerres kontingent dækker foreningens medlemskontingent til landsforeningen og dermed udsendelsen af bladet By og Land 4 gange årligt til jer alle, og dette kontingent har foreningen nu forudbetalt for 2021.

Derfor har vi allerede nu brug for en kontingentbetaling for 2021. Vi beder jer derfor om at bevare medlemskabet af foreningen ved at indbetale kontingent for (2020 og) 2021 forlods med 250 kr. – indtil vi kan afholde generalforsamling for 2021. Kontingentet bedes indbetalt inden 1. april 2021 således:

Generalforsamling 2021:

Bestyrelsen er indstillet på at fravige vedtægterne og udsætte generalforsamlingen indtil sensommeren, hvor vi håber, at forsamlingsforbuddet er lempet, så vi kan afholde en fysisk generalforsamling. Hvis i har indvendinger imod dette, og har forslag til at afholde generalforsamling på en anden måde, så meld tilbage herom.

 

Ny formand.

Den tidligere formand, Jørgen Lassen, ønskede sidste år af helbredsgrunde at ophøre med formandskabet.

Bestyrelsen har i stedet nu konstitueret sig med Ole Poulsen som formand, indtil en ny bestyrelse er valgt efter generalforsamlingen 2021.
14. marts 2020: Generalforsamlingen er udsat indtil videre:


Generalforsamlingen 2020 - er nu udsat indtil videre pga. corona-smittefaren
Torsdag den  26. marts 2020 kl. 19:30 i

Krudthuset, Krudtværksalléen 15B, Frederiksværk.


Se indkaldelsen her!
Se regnskab og status 2019 her!
Se budget 2020 her!

Bestyrelsen har behandlet sagen om boligbyggeri på Nordhavnen i Hundested og har besluttet, at foreningen vil foreslå kommunen, at arealet anvendes til offentlige formål i stedet for boligbyggeri.

På den måde kan arealet anvendes i fællesskabets interesse. Se nærmere  om foreningens  holdning HER!  


Foreningens formand har bragt følgende indlæg på Facebook om DeNovas opfyldning og etablering af voldanlæg i Frederiksværk.
Endnu en trist fortælling om hvordan snævre private pengeinteresser sættes højere end fællesskabets interesser når det gælder planarbejdet i Halsnæs Kommune. Og det sker mens Socialdemokratiet har flertal i byrådet!
For 4-6 måneder siden påbegyndte virksomheden DeNova opførelsen af en vold, 12 meter bred og 6 meter høj, langs med Slaggemolen og det opfyldte areal i inderhavnen i Frederiksværk. Det er udtryk for en ekstrem grov overtrædelse af planlovgivningen, idet Trafik- og Boligstyrelsen i sin tilladelse af 06-10-2016 til opfyld af inderhavnen udtrykkelig skriver, at tilladelsen sker på en række vilkår, hvoraf det som nr. 18 fremgår, at ”Etablering af anlæg på det opfyldte areal og på Slaggemolen skal afvente udarbejdelse af lokalplan for området.”
Se nærmere HER:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGEN 2019

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:30 

Se referatet her!
Se beretningen her!
Se indkaldelsen her!
Se regnskab og status 2018 her!
Se budget 2019 her!
Se foreningens privatlivspolitik her!Nyheder i 2018:


Kontingentet for 2018 bedes betalt senest den 30. april 2018. Se følgebrevet HER:


Kontingenter 2018:

Almindeligt medlemskab:                      200 kr.
Medlemskab – samboende:                   300 kr.
Firmamedlemskab:                                 500 kr.
Ved indmeldelse efter 1. juli 2018 betales kun halvt kontingent.

Kontingentet betales til:

Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385,  eller
MobilePay til tlf.: 25744417

Underskriftindsamling vedrørende strandbeskyttelseslinjer i Lynæs - se også Foreningens facebookside

Del, del! Skriv under nu:

BEVAR STRANDBESKYTTELSEN I LYNÆS

Du kan skrive under her:

 https://www.skrivunder.net/bevar_strandbeskyttelsen_i_lynaes

Foreningen By og Land Halsnæs og Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs har taget initiativ til en underskriftsindsamling imod Halsnæs Kommunes forslag om at ophæve strandbeskyttelsen i Lynæs.

Brug dit netværk til at udbrede kendskabet til underskriftsindsamlingen, og få så mange som muligt til at skrive under så hurtigt som muligt.

Danmarks smukke strande er et særkende. Derfor har strandene igennem generationer nydt en særlig beskyttelse. Den frie, uhindrede og lige adgang til vores strande skal bevares, så de vedbliver at være en unik naturoplevelse, som alle kan få gavn af.

Strandbeskyttelsen er et nationalt anliggende i Danmark, som hele den danske befolkning har interesse i, og derfor skal afgørelse om eventuelle dispensationer også træffes på nationalt plan af statslige myndigheder.

Halsnæs Kommunes Udvalg for Miljø og Plan skal tage stilling til sagen den 11-04-2018 og Byrådet skal tage stilling til sagen den 26-04-2018. Hvis kommunen ønsker strandbeskyttelsen i Lynæs ophævet, kan der ansøges herom til miljø- og fødevareministeren inden den 01-06-2018.


Foreningen afholdt sin årlige generalforsamling torsdag den 15. marts 2018.


Se indkaldelsen HER
Se regnskab og status 2017 HER
Se budget for 2018 HER
Se beretning HER
Se referatet HER

2017:
Foreningen hædrede i år Ølsted Kro for den gennemførte og smukke vedligeholdelse mv. med at tildele kroen årets plakette.
Tryk på billedet for at se det i fuld størrelse

Præmiering5Præmiering1Præmiering2Præmiering4

Indbetaling af kontingent - se brev om kontingentindbetaling HER.


På generalforsamlingen blev kontingentet for 2017 fastsat således:

Almindeligt kontingent:                200 kr.
Kontingent for samboende:         300 kr.
Virksomhedskontingent:              500 kr.

Kontingentet bedes indbetalt til By og Land Halsnæs’s konto i Danske Bank: Reg.nr.: 1551 – kontonr.: 2457385  senest fredag den  2. juni 2017.

Se beretningen fra generalforsamlingen HER (kommer senere!)
Se referatet fra generalforsamlingen HERIndkaldelse til generalforsamling: Torsdag den 23. marts kl. 19:00, Cafe Karl-E, Nørregade 22 E, 3300 Frederiksværk.


Skriftlige indkaldelser er nu på vej til medlemmerne, men kan ses her allerede nu:

Indkaldelse til generalforsamling
Regnskab og status 2016
Budget 2017


Præmieringen af huset "Klitrose", Kystvejen 32, Liseleje, fandt sted lørdag den 15. oktober.


By og Land Halsnæs valgte i år at fokusere på et klassisk sommerhusområde i Liseleje. Klitrose er opført i 1913, og er sammen med de to nabohuse tegnet af arkitekt Olrik

Huset er et godt eksempel på den oprindelige sommerhusbebyggelse i Hyllingebjerg- området. Huset står tilsyneladende næsten som ved opførelsen i 1913 og afspejler meget fint den sommerhuskultur, som opstod i Danmark før sommerhusbyggeriet blev industrialiseret og ensartet. Huset er opført og fastholdt i en meget individualistisk og legende stil, hvor der er lagt stort vægt på husets ydre fremtræden, uden at det på nogen måde bliver pompøst eller prangende. Huset er med sin beskedne skala og ydmyge materialevalg et godt udtryk for en demokratisk tilgang og drømmen om at være i pagt med naturen. Med sin synlige beliggenhed i haven, uden afskærmende plankeværker, bidrager bygningen generøst til de forbipasserendes oplevelse.

Kystvejen 32 Plaketteoverrækkelse Gæster ved plaketteoverrækkelsen


Underskriftsindsamling mod højhus i Hundested Havn!


Foreningen har indtil nu samlet mere end 2000 underskrifter mod et højhus på Hundested Havn.
Byrådet besluttede at udskyde beslutningen til 2017, hvor kommuneplanen igen skal til behandling.
Foreningen har derfor valgt at fortsætte indsamlingen og først aflevere dem i forbindelse dermed - hvis højhusplanerne fortsætter.

Hvordan skal Hundested Havns nordmole udvikles? Her er kommunens vision, at der giver plads til et 7 etagers højhus på op til 22 meter.

Foreningens bestyrelse er modstandere heraf, men opfordrer til, at medlemmerne giver deres mening til kende - gennem en underskriftsindsamling MOD højhuset!

Se bestyrelsens begrundelser HER!

Hundested Havn er en erhvervsvirksomhed, der ikke lægger skjul på, at formålet er udvikling af havnen og derigennem at tjene penge - herunder ved boligbyggeri med og uden boligpligt.

Det er foreningens opfattelse, at såvel borgerne som kommunen bør have stor medindflydelse på, hvordan havnen udvikler sig - det bør ikke udelukkende være økonomiske interesser, der styrer dette!

Højhus på Nordhavnen
Se kommunens masterplan for Hundested Havn HER!
Gå til underskriftsindsamling på nettet mod højhuset HER
Gå til skema med underskriftsindsamling mod højhuset HER
Se artikel om Miljø- og teknikudvalgets holdninger til Hundested bymidte HER
Se artikel i Frederiksborg Amts Avis d. 20. april med interview af havnefoged Søren Brinck - HER
Se foreningens indlæg til borgermødet om Hundested Bymidte HER

Kontingentindbetaling og vandreture!

By og Land Halsnæs: Vandreture i 2016:

Nu har By og Land Halsnæs planlagt yderligere 4 vandreture i 2016. Alle interesserede er velkomne og det er gratis at deltage. Turene starter kl. 13 og varer til ca. 15.

SKOVBAKKEN - SØNDAG DEN 24-04-2016

Start ved hjørnet af Skovbakkevej og Ahornvej.

Hanna Haslund Christiansen, Helen Løbner Hansen og Jørgen Tved fortæller om Skovbakken i gamle dage og om kvarterets udvikling. Bidrag fra deltagerne er også velkomne. Undervejs vises billeder.

Efter vandreturen går vi i Café Karl E i Nørregade 22, hvor vi kan købe drikkelse og kage m.v. Og snakken kan gå videre.

Der er oprettet en begivenhed på Facebook om turen på Skovbakken, hvor man kan tilmelde sig. Det er IKKE en betingelse for deltagelse, at man tilmelder sig på forhånd, men det er jo meget rart at vide hvor mange der kommer. Se begivenheden her:

https://www.facebook.com/events/928892780520724/

ERINDRINGSCAFÉ OM SKOVBAKKEN

Som opvarmning til denne byvandring afholdt foreningen "erindringsaften" tirsdag den 05-04-2016, kl. 19 i Cafe Karl E. Erindringscaféen arbejder sammen med Industrimuseet Frederiks Værk, som bl.a. har en række gamle fotografier, hvor der er brug for hjælp til identifikation af personer, steder og tid m.v.

Se begivenheden her:

https://www.facebook.com/events/730842987015351/

ARRESØDAL - SØNDAG DEN 12-06-2016 - OBS: Udsat til søndag den 7. august 2016.

Vi går en tur i Arresødal, hvor historien fortælles; om Præstekorset, etableringen af kanalen, Agatslibemøllen, hovedgården, Raketkorpset, Krudthuset, kunstneren Lundbye, observatoriet, Arresødallejren, fiskeriet i Arresøen, Frederikke og naturen.

Hvis vejret tillader det forlænges turen med ¾ time til frokost i det grønne.

KIKHAVN - SØNDAG DEN 21-08-2016

Vi går tur i Kikhavn, hører om landsbyens historie som fiskerleje og rekreativt område. Udvalgte huse gennemgås mere udførligt.

Hvis vejret tillader det forlænges turen med ¾ time til frokost i det grønne.

ST KARLSMINDE - SEPTEMBER 2016. Datoen fastsættes senere.

Historien om St. Karlsmindes forvandling fra husmandssteder til villakvarter fortælles. Vi skal også høre om de mange beslægtede familier der boede der.Kontingentindbetaling - Generalforsamlingen 2016 er nu afholdt.

Dagsordenen blev fulgt - bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt - der var ikke modkandidater.
Regnskab og budget blev vedtaget - dvs. det almindelige kontingent er på 200 kr. for 2016.
Som noget nyt blev der vedtaget et "familie- eller adressekontingent" på 300 kr. for 2016. Dette kontingent betyder, at 2 personer, der er registreret på samme adresse (og derfor kun får et enkelt eksemplar af de 4 årlige udgivelser af  By og Land) - har hvert sit medlemskab og stemmeret på generalforsamlingen - og i øvrigt bidrager ekstra til foreningens økonomi. Hvis i ønsker dette medlemskab, skal i bare sende 300 kr. som kontingent i stedet for 200 kr. - så sørger kassereren for resten - og til kommende generalforsamlinger vil i have hver jeres stemmeret.
Vi forventer at kunne sende opkrævning på kontingentbetaling og referat fra generalforsamlingen ud snarest, men er naturligvis også velkomne til at sende kontingentet straks - bemærk, at medlemmer, der modtager denne mail  ikke får kuverter gennem brevsprækken - men alene får informationerne gennem personlig mails.
Vi ophørte sidste år med at sende giroindbetalingskort ud. Opkrævningen bedes derfor indbetalt på foreningens bankkonto:
Danskebank:  Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 2457385.
Vores CVR/SE-nummer er iøvrigt: 34763305.


Se indkaldelsen i avisen HER.
Se indkaldelsen med dagsorden HER.
Se regnskab og status 2015 HER
Se budget for 2016 HER.
Se beretningen HER
Se referatet fra generalforsamlingen HER

OBS: Vi har besluttet ikke mere at udsende giroindbetalingskort.
 Det skyldes bankernes gebyrer - både for dem, der indbetaler, og for foreningen, der modtager betalinger fra giroindbetalingskort. Vi håber, at alle medlemmer i stedet vil benytte direkte bankoverførsel.


Visioner for etablering af et arktisk center på Nordmolen i Hundested Havn.
Den tidligere formand for foreningen, Kirsten Møller, har lavet et oplæg til, hvordan Nordmolen kan indrettes med et arktisk center mv.
Hun blev i dag interviewet i Nordsjællands TV om sine visioner - se hele interviewet HER!
Nordhavnen-oversigt
Nordhavn-BygningstegningNordhavnen-beboelse

Klik på billederne for at se dem i stor størrelse (åbner som PDF-fil)


Klik HER for at se hele projektbeskrivelsen (PDF-fil).


Klik HER for at se kommunens forstudie til Knud Rasmussen museum/oplevelsescenter mv.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Byvandring i Frederiksværk søndag d. 24. januar 2016 kl. 13 - 15:30.
Vi mødtes i kulturcafeen Karl E, Nørregade 22 E i Frederiksværk.Turen gik op ad Nørregade til Torvet, hvor vi også fik fortalt historien om kiosken og om staldgården på hjørnet af Skolegade og Bagerstræde - videre til Stationspladsen. Derfra til Strandgade og Allegade, forbi Rådhuset og Krudværksområdet, hvorvi fik historien om  den tidligere bogholderbygning, der nu skal rives ned for at skabe plads til en ny Netto. Her sluttede turen, og vi gik tilbage til Carl E Café i Nørregade, hvor der kunne købes varme drikke og kage. Se nærmere:
www.facebook.com/events/1110268878984472/

Byvandringen var tilrettelagt af Kirsten Sommer og Jørgen Lassen (By og Land Halsnæs's vandregruppe).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Facebook!

Foreningen har oprettet sin egen gruppe på Facebook, hvor det er muligt at følge aktiviteterne og komme med ideer og forslag. Det er muligt at se siden selv om I ikke har oprettet egen profil på Facebook. Se siden HER: https://www.facebook.com/groups/ByogLandHalsnaes/?fref=ts